Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Визи за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2)

Инвеститорски визи Е-1 и Е-2

Визите за търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са неимигрантски визи за граждани на страни с подписано двустранно Споразумение за приятелство, търговия и мореплаване със САЩ, които желаят да пребивават в САЩ с една от следните цели: да осъществяват търговия основно между САЩ и страната по договора (Е-1) ; или да развият и ръководят дейността на предприятие, в което чуждестранният  гражданин е инвестирал или е в процес на инвестиране на значителен капитал (Е-2). Визите за търговия (Е-1) и инвестиции (Е-2) са създадени за улесняване и подобряване на икономическите взаимоотношения между САЩ и останалите държави. Те не са предназначени за лица, които желаят просто да пребивават в САЩ. Американското имигрантско законодателство (вижте параграф 101 (а)(15)(Е) от Закона за имиграция и натурализация на САЩ (INA)) изрично повелява, че притежателите на Е-1 визи могат да влизат в САЩ „единствено с цел осъществяването на значителна търговия”, а притежателите на Е-2 виза „единствено с цел да развиват или управляват дейността на компания”, в която той или тя са инвестирали.  Също така, тези визи са неимигрантски и поради това са временни.  Лицата, които желаят да останат в САЩ постоянно, трябва да кандидатстват за съответния вид имигрантска виза.

Договорът 

Двустранното споразумение за инвестиции между САЩ и България (BIT) влезе в сила на 2 Юни 1994 г. Това споразумение се счита от Държавния Департамент на САЩ за еквивалент на договор за приятелство, търговия и мореплаване за целите на INA 101(а)(15)(Е). Според него българските граждани могат да кандидатстват единствено за Е-2 визи.

Изисквания за инвеститорските визи (Е-2).

 • Инвеститорът, независимо дали е частно или юридическо лице, трябва да бъде гражданин на страна, която има подписано споразумение със САЩ.
 • Инвестицията трябва да бъде значителна. Тя трябва да бъде достатъчна, за да осигури успешната работа на предприятието. Процентът на инвестицията в нискокапитално предприятие трябва да бъде по-висок от процентът на инвестицията във висококапитално предприятие.
 • Инвестицията трябва да бъде в реално действащо предприятие. Спекулативни или недействащи инвестиции не могат да бъдат разглеждани.  Средства в банкови сметки  или ценни книжа не се смятат за инвестиция.
 • Инвестицията не може да бъде маргинална. Тя трябва да генерира значително по-голям доход от обикновената издръжка на инвеститора и семейстното му, или да има значително икономическо въздействие в САЩ.
 • Инвеститорът трябва да има контрол над средствата и инвестицията трябва да бъде рискова в търговския смисъл. Не се позволява вземането на заеми срещу залог на активите на предприятието в САЩ.
 • Инвеститорът трябва да пребивава в САЩ с цел развитие и управление на предприятието. Ако кандидатът не е основен инвеститор, той или тя трябва да заема ръководна или надзорна длъжност или да притежава високо специализирани умения. Обикновените квалифицирани или неквалифицирани работници не могат да кандидатстват за този тип виза.

Кандидатите за инвеститорска виза възнамеряват да напуснат САЩ след изтичане на Е-2 статута им.

 Инвеститорските визи могат да бъдат подновени или удължени само, ако инвестицията продължава да отговаря на изискванията на американското имигрантско законодателство.

Както собствениците, така и служителите на компанията в САЩ, получават един и същи вид виза Е-2. Законът не прави разграничение между тях.

Кандидатстване на нова компания

За да може да се квалифицира за инвестиция в САЩ, предприятието трябва да отговаря на изискванията на закона посочени по-горе. Преди да се престъпи към издаването на Е-2 виза е необходимо компанията да бъде регистрирана и одобрена от отдел Неимигрантски визи на Американско посолство, София. Това правило важи дори ако кандидатът има одобрена промяна на статута от Департамента по вътрешна сигурност (DHS) в САЩ.

Молбите за регистрация на нови компании трябва да бъдат изпращани по пощата. Те трябва също така да съдържат формуляри DS-160 и DS-156E, снимка и разписка за платена такса за визата.

Ако кандидатът не желае да изпраща документите по пощата, те могат да бъдат предадени  на ръка във времето за протокол. Тези молби няма да бъдат приемани във времето за провеждане на интервюта за визи. Молбите трябва да бъдат подготвени в стандартния формат описан по-долу.  След получаване на молбата, тя ще бъде разгледана от Генералния консул или от началника на отдел неимигрантски визи.

Ако молбата бъде одобрена, компанията е регистрирана и кандидатът бива поканен на интервю.    

Ако компанията не се квалифицира за Е-2 статут, кандидатът има право да предостави допълнителни документи. В последствие той/тя има възможността лично да представи случая си по време на интервюто. Ако след това разглеждане компанията все още не може да бъде квалифицирана като инвестиция, молбата за виза получава отказ по член 214 (b) от Закона за имиграция и натурализация на САЩ.

Молбите трябва да бъдат предоставени в папка като отделните части бъдат разделени със заглавна страница или цифрови маркери. Допълнителни документи могат да се представят само, ако са тясно свързани с молбата.  Към всички документи, които са на език различен от английски, трябва да бъдат прикачени преводи. Молби, които не отговарят на изисквания формат, ще бъдат разглеждани със закъснение.       

Част 1  Съдържание:

Тази част трябва да посочва документите, които се съдържат в папката в тяхната последователност, както е описано по-долу.

Заглавно писмо, което описва компанията и кандидатстващия за виза. Това писмо трябва да покрива всички изисквания за Е-2 визата, както са описани в 9 FAM 41.51.(PDF 71 KB) По-специално, писмото трябва да посочва как кандидатът ще докаже, че той/тя отговарят на изискванията на  9 FAM 41.51, включително:

 • Съществува договор между съответната държава и САЩ (9 FAM 41.51 N3)
 • Кандидатът и/или бизнесът имат същата националност (9 FAM 41.51 N2, N14.1)
 • Кандидатът е инвестирал или е в процес на инвестиране (9 FAM 41.51 N8)
 • Предприятието е действително и работещо търговско предприятие (9 FAM 41.51 N9)
 • Инвестицията на кандидата е значителна (9 FAM 41.51 N1)
 • Инвестицията е повече от маргинална и генерираща само доход за обикновената издръжка на инвеститора и семейството му (9 FAM 41.51 N11)
 • Кандидатът има позиция да развива и управлява предприятието (9 FAM 41.51 N12)
 • Кандидатът, ако е служител в компанията, ще заема управителна/надзорна длъжност или притежава специфични умения, жизнено важни за дейността на фирмата в САЩ (9 FAM 41.51 N14)
 • Кандидатът възнамерява да напусне САЩ, при приключване на Е-2 статута (9 FAM 41.51 N15)

 

Част 2  Формуляри  

 • Потвърждение за попълнен формуляр DS-160
 • Цветна снимка (5х5 см на бял фон, направена през последните 6 месеца) 
 • Бележка (Мемориален ордер) от Първа инвестиционна банка за платена такса за Е-2 виза (205 щ.д.)
 • Формуляр DS-156E  част І, ІІ и ІІІ (PDF 588 KB)(информацията трябва да съдържа и-мейл адрес)
 • G-28 "Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative", включително и-мейл адрес, телефонен и факс номер, ако има такива.

Част 3  Информация за кандидата

За всички кандидати трябва да бъде приложена следната информация:

 • Писмо от работодателя описващо предприятието в САЩ (и в България), длъжност и квалификация на кандидата.
 • Цветно копие на основната паспортна страница и на предишни визи за САЩ.
 • Схема на корпоративната организация на компанията в САЩ , показваща мястото на кандидата в организацията.
 • Подробно резюме, включително и референции с информация за обратна връзка. 
 • Дипломи, удостоверения за професионална квалификация и/или писма от предишни работодатели. 
 • Подписана декларация за намерението на кандидата да напусне САЩ при прекратяване на Е-2 статута.
 • Копие на І-797 (всяка промяна или удължаване на статута, направена от Службата по имиграция и натурализация на САЩ  (USCIS)
 • Удостоверение за граждански брак (ако има такова)

Част 4  Националност на предприятието (9FAM 41.51 N2) 

 •  Документи за учредяване на компанията 
 • Съпътстващи закони 
 • Протокол от заседанието
 • Удостоверение и регистър за акциите
 • Подробен списък на собствениците и какъв процент притежава всеки от тях. 
 • Копие от актуална справка за търговията с акции на българската компания, показваща процента на акциите притежавани от български граждани.  
 • Ако компанията не е листвана, моля представете подробно заявление относно свързаните компании, копия от паспортите на мажоритарните собственици и т.н.

Част 5  Инвестиция (9FAM 41.51 N8)

 • Доказателство, че кандидатът е инвестирал или е в процес на инвестиране.
 • Доказателство за произхода на инвестираните пари (Да се разясни източника на средствата и причината, поради която са получени. Доказателствата трябва да включват копия от всички оригинални преводи от местни или чуждестранни банкови сметки)
 • Доказателства, че парите са действително предназначени за инвестицията (фактури, чекове и банкови извлечения с подчертани суми)
 • Ако купувате вече съществуващо предприятие, моля представете следните документи, ако се отнасят за Вашия случай: 
 • Писмо за намеренията 
 • Оценка на бизнес активите
 • Федерална данъчна декларация на съществуващото предприятие (Данъчните формуляри трябва да бъдат копия на подписаните и датирани формуляри, действително подадени към американските данъчни служби.)
 • Бизнес лицензи
 • Договори за лизинг или покупка на собственост
 • Снимки на съществуващото предприятие
 • Договор за продажба
 • Депозитарни документи (Да се представят копия на окончателните депозитарни документи за покупката на съществуващото предприятие. Също така, всички копия на извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката или финансовата институция, от която парите са били преведени към депозитарна сметка)

Ако създавате ново предприятие, моля представете следните документи, ако се отнасят за Вашия случай:

 • Доказателства за плащания (Представете четливи копия на всички извършени преводи от инвеститора, лични или бизнес чекове, подпечатани от банката или финансовата институция, от която са били платени)
 • Също така, представете четливи копия на всички банкови извлечения, показващи преводи от чекови/спестовни сметки  на инвеститора, предназначени за бизнеса в САЩ.
 • Подписани, датирани валидни документи за покупка или лизинг на помещения за бизнеса, включително доказателства за плащанията.
 • Бизнес лицензи/разрешения

Част 6 Действителен и работещ бизнес (9FAM 41.51 N9)

Това може да бъде доказано с предоставяне на документи като:  

 • Годишни отчети 
 • Отчети за продажбите 
 • Статии
 • Фактури със съответните банкови плащания 
 • Разписки за закупеното бизнес оборудване или инвентар
 • Други документи, показващи че предприятието произвежда някаква стока или услуга
 • Снимки на помещенията и оборудването

Част 7  Маргиналност (9FAM 41.51 N11)

 • Доказателства че инвестицията е повече от маргинална и генерира по-голям доход от обикновена издръжка.
 • Данъчни декларации за последните три години (Копия от подписаните и датирани декларации, действително подадени пред данъчните власти (IRS)
 • Последните IRS W-2 формуляри за всички служители на компанията
 • Независими (неконсолидирани) финансови отчети за последните три години
 • Бизнес план – за нов бизнес (Планът трябва да включва специфични подробности за осъществявания бизнес, както и едно, три и пет годишна прогноза за разходите, продажбите, брутния доход, печалбите или загубите.)  


По време на интервюто за Е-2 виза

В деня на интервюто от кандидата ще бъдат взети пръстови отпечатъци.

Кандидатите трябва да бъдат готови да обсъждат своя бизнес в подробности. По време на интервюто не могат да присъстват адвокати или финансови съветници. В края на интервюто консулският служител ще реши дали бизнесът и кандидатът отговарят на изискванията за тази виза.

Ако Е-2 визата бъде отказана, консулът ще предостави писмо с причините за отказа като цитира съответните параграфи от закона. Решението на консула е окончателно.

Подновяване на Е статута на компанията

Регистрацията на компания за Е виза трябва да бъде подновявана всяка година. Това става като компанията предостави актуален формуляр DS-156 (E) или по време на кандидатстване за виза, или по пощата. Компании, които не са подновили регистрацията си през последните пет години, могат да бъдат отстранени от списъка на регистрираните.

Консулски отдел ще отвори файл за всяка компания и ще пази бизнеспакета две години за нерегистрираните компании, или докато регистрацията изтече за регистрираните компании.

Молби за Е-2 визи от служители на компании, които вече имат регистрация

Служителите на компании, които вече са регистрирани, могат да кандидатстват за Е виза по стандартната процедура (Как да кандидатствам за виза). В допълнение към стандартните документи, тези кандидати трябва да попълнят формуляр DS-156 (E) и да представят писмо от фирмата относто заеманата от тях позиция и схема на организационната структура на предприятието, показваща позицията на служителя в него.

Ако статутът на компанията изтича, цялата корпоративна документация трябва да бъде подновена и предоставена. Тази информация трябва да съдържа последните данъчни декларации и финансови отчети. По същия начин, ако DS-156 (E) показва промяна в предоставената информация, то съответната обновена документация трябва да бъде предоставена с молбата за виза.

Промяна на статута

Инвеститорите, които са променили статута си в САЩ, трябва да следват пълната процедура за кандидатстване. Промяната на статута е валидна само докато кандидатът се намира в САЩ. След като кандидатът е напуснал САЩ, той/тя се нуждаят от Е виза, за да се върнат и продължат управлението на бизнеса. Промяната на статута не гарантира издаването на виза, нито освобаждава инвеститора от следване на описаната по-горе процедура за предварително подаване на документи в Посолството в София.

Съпрузи и деца

Съпрузи и неженени деца под 21 години, независимо от тяхната националност, които желаят да придружат или да се присъединят към основния кандидат в САЩ,  се нуждаят от производна Е-2 виза. Ако кандидатстват отделно от основния кандидат, се изискват копия от документ за граждански брак и/или удостоверения за раждане на децата. Съпрузи и деца, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния кандидат, а да го посещават само за ваканции, могат да кандидатстват за посетителска (В2) виза.

Влизане в САЩ

Кандидатите трябва да знаят, че издаването на виза не е гаранция за влизане в САЩ. Американската агенция за защита на държавната граница (CBP) има правото да откаже достъп до САЩ. Освен това, нейните служители определят периодът на разрешен престой в САЩ. При пристигането на летището, служител на  CBP подпечатва формуляр І-94, като вписва разрешения престой в САЩ.  

Изтеглете безплатно

 • Адоби Ридър лого
  Адоби Ридър

  За да прочетете файловете в PDF формат, изтеглете безплатно Adobe Reader, ползвайки посочената връзка по-горе.