Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Документи за посетителски и туристически визи
 

Кандидатите за визи пътуващи в САЩ с цел посещение или туризъм не е необходимо да представят други документи, освен потвърждение от онлайн попълненият формуляр за кандидатдване DS-160, бележка от Първа инвестиционна банка, потвърждение за насрочено интервю, международен паспорт и актуална снимка. Въпреки това, кандидатите за посетителска виза могат да представят следните допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ:

  • Покана  от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да пътувате. Ако кандидатствате за виза за посещение на Ваши приятели, роднини или бизнес партньори в САЩ (aмерикански граждани, притежатели на зелена карта или български граждани със законен статут в САЩ), трябва да представите копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ, както и статута на всички други близки роднини, които пребивават в САЩ.
  • Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната им на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.). Можете да представите фотокопия на тези документи. Моля, имайте предвид, че не съществуват определен вид документи, които автоматично ще дадат правото за издаване на виза. Всяка една молба за виза се разглежда и оценява индивидуално, като кандидатът за виза (не канещата го страна) трябва да докаже, че не е потенциален имигрант чрез представяне на доказателства за здрави семейни, социални и икономически връзки със страната, където пребивава постоянно.
  • Копия от Удостоверенията за раждане на кандидата и на всички негови деца.
  • Кандидати на възраст под 18 години, които не пътуват придружавани от двамата си родители, трябва да изпълнят следните изисквания:

Лице под 18 годишна възраст трябва да предостави нотариално заверена декларация, подписана от двамата родители (или от родителят, който няма да го придружава в САЩ), в която да бъде посочено, че дават разрешение на детето да пътува в САЩ, както и да е указано кога и за колко време. Декларацията не може да бъде по-стара от шест месеца към датата на кандидатстване за виза. Декларацията трябва да бъде придружена от удостоверение за раждане на кандидата и копия от личните карти и международните паспорти на родителите (ако имат такива). Оригиналната нотариално заверена декларация ще бъде задържана в консулството. Ако летищните власти или други институции също изискват оригинална декларация, родителите трябва да си набавят няколко оригинала.

Ако само единият родител има попечителство над детето поради развод или смърт на другия родител, необходимо е да се представят копия от съдебните документи, показващи това.

Ако лице, различно от родителите, има законно попечителство над детето, необходимо е да се представят копия от съдебните документи, показващи това.

Ако и двамата родители са извън България или по друга причина различно лице се грижи за детето в България, необходимо е да се представи оригинално нотариално заверено пълномощно, подписано от двамата родители, с което упълномощават трето лице да взема решения във връзка с отглеждането на детето.

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език.