Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Документи за посетителски и туристически визи
 

Кандидатите за визи пътуващи в САЩ с цел посещение или туризъм не е необходимо да представят други документи, освен потвърждение от онлайн попълненият формуляр за кандидатдване DS-160, бележка от Първа инвестиционна банка, потвърждение за насрочено интервю, международен паспорт и актуална снимка. Въпреки това, кандидатите за посетителска виза могат да представят следните допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ:

  • Покана  от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да пътувате. Ако кандидатствате за виза за посещение на Ваши приятели, роднини или бизнес партньори в САЩ (aмерикански граждани, притежатели на зелена карта или български граждани със законен статут в САЩ), трябва да представите копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ, както и статута на всички други близки роднини, които пребивават в САЩ.
  • Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната им на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.). Можете да представите фотокопия на тези документи. Моля, имайте предвид, че не съществуват определен вид документи, които автоматично ще дадат правото за издаване на виза. Всяка една молба за виза се разглежда и оценява индивидуално, като кандидатът за виза (не канещата го страна) трябва да докаже, че не е потенциален имигрант чрез представяне на доказателства за здрави семейни, социални и икономически връзки със страната, където пребивава постоянно.
  • Копия от Удостоверенията за раждане на кандидата и на всички негови деца.

Нотариално заверени декларации за деца, които пътуват в САЩ без родителите си

Всеки кандидат за виза под 18 годишна възраст, който няма да бъде придружаван по време на пътуването до САЩ от двамата си родители или ще пътува само с единия родител, задължително предоставя по време на интервюто валидна нотариално заверена декларация, подписана от родителя, който няма да го придружава. С тази декларация родителят разрешава на детето да пътува извън пределите на Република България само или придружавано от трети лица.  Декларацията трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство за напускане на страната от малолетни деца без техните родители. Декларацията трябва да бъде придружена от копие на акта за раждане на кандидата и копия от личните карти или международните паспорти на родителите. Оригиналната нотариално заверена декларация ще бъде върната на кандидата. Тя е необходима за предоставяне на летищните власти или други институции.

- Ако само единият родител има попечителство над детето поради развод или смърт на другия родител, необходимо е да се представят копия от съдебните или други документи, доказващи това.

- Ако лице, различно от родителите, има законно попечителство над детето, необходимо е да се представят копия от съдебните документи, показващи това.

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изисква превод на английски език.